+420 318 635 677 tenart@tenart.cz

Reklamační řád

společnosti TEN ART, spol. s r.o., identifikační číslo: 09742263, se sídlem Husova 389, Příbram IV, PSČ: 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 341569 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tenartplasty.cz

(dále též jen „Prodávající“).

Článek I. - Všeobecná ustanovení

I.1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

I.2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

I.3. Zákazníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.tenartplasty.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

I.4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

Článek II. - Odpovědnost Prodávajícího

II.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

II.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

II.3. Ustanovení čl. II.2. tohoto Reklamačního řádu se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

II.4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

II.5. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a jedná-li se o Kupujícího-spotřebitele pak rovněž i záruční list.

Článek III. - Práva z odpovědnosti za vady Zboží

III.1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

III.2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III.3. Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit u Prodávajícího osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Husova 389, Příbram IV, PSČ: 261 01 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na uvedenou adresu Prodávajícího.

III.4. V případě, že Kupující-spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující uplatní právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

III.5. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu a u Kupujícího-spotřebitele záručního listu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

III.6. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

III.7. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, ledaže by vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který ke Zboží poskytl Prodávající.
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

III.8. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

III.9. Kupující musí při reklamaci přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním.

III.10. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

III.11. Kupujícímu-spotřebiteli je Prodávající vždy povinen nejpozději při převzetí Zboží vydat potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat

 • údaj, že má Kupující ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
 • označení Zboží, na něž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. Nesplněním těchto povinností ze strany Prodávajícího však není záruka za takto převzaté zboží na straně Kupujícího-spotřebitele dotčena.

III.12. V případě Kupujícího-podnikatele bude záruční list vystaven jen na žádost Kupujícího-podnikatele a jen v případech, kdy je u Zboží záruka poskytována i v případě Kupujícího-podnikatele. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu-podnikateli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list.

Článek IV. - Záruční doba

IV.1. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena v záručním listu delší doba, je Kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:

 • u nového zboží v době dvou let od převzetí;
 • u rozbaleného zboží v době dvou let od převzetí; a
 • u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ době jednoho roku od převzetí.

IV.2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

IV.3. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, neposkytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, žádnou záruku na jakost. Ve vztahu ke Kupujícímu-podnikateli tak Prodávající nese jen zákonnou odpovědnost za vady.

IV.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl.

Článek V. - Práva z vad Zboží

V.1. Má-li Zboží vadu, může Kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

V.2. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době (nejpozději však v době dle čl. VI. tohoto Reklamačního řádu) po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu-spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

V.3. Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. V.2. tohoto Reklamačního řadu,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

V.4. Je-li vada Zboží nevýznamná, Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. V.3. tohoto Reklamačního řádu); má se za to, že vada Zboží není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující-spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ

V.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V.6. Pokud má vadu Zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

Článek VI. - Vyřízení reklamace

VI.1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

VI.2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

VI.3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže Zboží). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

VI.4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu a záručního listu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

VI.5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

VI.6. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží.

Článek VII. - Odmítnutí přijetí do reklamace

VII.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

VII.2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Článek VIII. - Vyzvednutí Zboží

VIII.1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

VIII.2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o vyřízení reklamace a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII.3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

VIII.4. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

VIII.5. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

VIII.6. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2023.