+420 318 635 677 tenart@tenart.cz

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tenartplasty.cz, jehož provozovatelem je společnost TEN ART, spol. s r.o.

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti TEN ART, spol. s r.o., identifikační číslo: 09742263, se sídlem Husova 389, Příbram IV, PSČ: 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 341569 a vedené u příslušného živnostenského úřadu u Městského úřadu Příbram (dále jen „podnikatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu podnikatele. Internetový obchod je podnikatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tenartplasty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Vedle definic obsažených v předchozím čl. 1.1. OP platí pro účely těchto OP následující výklad pojmů:

 • označením “Spotřebitel” se rozumí fyzická osoba - zákazník podnikatele, který není podnikatelem a při uzavírání Smlouvy nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní;
 • označením „Zboží“ se rozumí všechny produkty, které podnikatel nabízí za účelem jejich prodeje zákazníkům včetně Spotřebitelů, a to na základě Smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní obchodu, kdy za prodej Zboží náleží podnikateli kupní cena uvedená v Ceníku, s níž byl zákazník a zejména pak Spotřebitel seznámen na webové stránce před uzavřením Smlouvy nebo, jež mu byla před uzavřením Smlouvy ze strany podnikatele sdělena.
 • označením „Smlouva“ se rozumí smlouva uzavřená mezi podnikatelem a zákazníkem včetně Spotřebitelů prostřednictvím webového rozhraní obchodu a jejímž předmětem je prodej Zboží, tedy bude se vždy jednat především o kupní smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a zákazníkem, který může být i v postavení Spotřebitele.
 • označením „Ceník“ se rozumí ceník jednotlivého Zboží, který je zveřejněn na webové stránce nebo je poskytnut na vyžádání zákazníkovi ze strany podnikatele nebo se tím rozumí i ceny uvedené vždy u jednotlivého nabízeného Zboží; nebude-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného, tak vždy platí cena Zboží uvedená v Ceníku ke dni uzavření Smlouvy mezi podnikatelem a zákazníkem.

1.3. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností podnikatel uvádí, že jeho aktuální identifikační a kontaktní údaje určené pro zákazníky a zejména pak pro Spotřebitele jsou následující:

Totožnost podnikatele: TEN ART, spol. s r.o., identifikační číslo: 09742263

Kontaktní a korespondenční adresa: Husova 389, Příbram IV, PSČ: 261 01

Telefon: 318 635 677

Emailový kontakt: obchod@tenart.cz

ID datové schránky: ensu656

Podnikatel neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

1.4. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.5. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění OP může podnikatel měnit či doplňovat, a to většinou zveřejněním aktuálních a platných OP na webové stránce či ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

Článek 2 – Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání Zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou podnikatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Podnikatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení podnikatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 3 – Uzavření Smlouvy (systém objednávek)

3.1. Veškerá nabídka Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a podnikatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, ledaže by byla u konkrétního Zboží uvedena poznámka „Na objednávku“, kdy cena tohoto Zboží bude zákazníkovi sdělena až poté, co tento projeví prostřednictvím kontaktního formuláře o toto Zboží zájem. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží jsou popsány v Ceníku (ledaže by byly sděleny zákazníkovi v reakci na jeho poptávku, kdy pak platí ceny uvedená v tomto zvláštním sdělení) a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny Zboží nejsou přizpůsobovány osobě zákazníka na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost podnikatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy podnikatel nabízí dopravu Zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu Zboží na straně zákazníka zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného Zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem a celková kupní cena Zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy zákazníkem, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu Zboží zdarma podle předchozí věty, právo zákazníka na dopravu zboží zdarma zaniká a zákazník je povinen dopravu Zboží podnikateli uhradit.

3.4. Pro objednání Zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném Zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky podnikateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník podnikateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou podnikatelem považovány za správné. Podnikatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.6. Podnikatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objem objednaného Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či elektronicky).

3.7. Smluvní vztah mezi podnikatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je podnikatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek 4 – Cena a platební podmínky

4.1. Cenu Zboží stanovenou v Ceníku platném ke dni objednávky a rovněž v objednávkovém formuláři může zákazník uhradit podnikateli následujícími způsoby:

 • bezhotovostně na účet podnikatele označený v objednávkovém formuláři, pokud si zákazník při objednávce zvolí tuto formu platby za objednávané Zboží
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Husova 389, Příbram IV, PSČ: 261 01

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit podnikateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3. Podnikatel nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet podnikatele.

4.6. Podnikatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté podnikatelem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví podnikatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví podnikatel zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

Článek 5 – Odstoupení od Smlouvy

5.1. Zákazník bere na vědomí, že je-li v postavení Spotřebitele, tak dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce:

 • Zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej zákazník porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo:

 • poslední kus Zboží, objedná-li zákazník v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3. Odstoupení od Smlouvy musí být podnikateli odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 OP. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny podnikatele či na adresu elektronické pošty podnikatele (viz čl. 1.3. OP).

5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2. OP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být podnikateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží podnikateli, ledaže mu podnikatel nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud zákazník odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží podnikateli, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2. OP vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od Spotřebitele přijal. Podnikatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení Zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží podnikateli odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je podnikatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny.

5.7. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je podnikatel také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí podnikatel zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

5.8. Je-li společně se Zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi podnikatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se Zbožím podnikateli vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Je-li sám zákazník v postavení podnikatele (tedy nikoli v postavení Spotřebitele), pak je srozuměn s tím, že nemá právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. Může tak učinit pouze tehdy, dohodne-li se na tom s podnikatelem nebo tehdy svědčí-li mu nějaký zákonný důvod pro toto odstoupení nebo jiný důvod obsažený ve Smlouvě, kdy zákazník v postavení podnikatele je vždy povinen důvody vedoucí jej k odstoupení od Smlouvy v písemném odstoupení přesně specifikovat, jinak nebude k takovému odstoupení přihlíženo a toto tak nebude mít žádných právních účinků. Bude-li odstoupení od Smlouvy učiněné zákazníkem v postavení podnikatele důvodné a oprávněné bude i v tomto případě postupováno v případě vypořádání vzájemných nároků způsobem upraveným v tomto článku OP.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Článek 6 – Přeprava a dodání Zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li podnikatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít Zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí Zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka z odpovědnosti za vady Zboží a další práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky podnikatele, jsou-li prodávajícím vydány.

Článek 7 – Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Podnikatel odpovídá zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména podnikatel odpovídá kupujícímu, že Zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž podnikatel souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.3. Podnikatel odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:

 • je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná podnikatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže podnikatel prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které podnikatel zákazníkovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

7.4. Ustanovení čl. 7.3. OP se nepoužije v případě, že podnikatel zákazníka před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a zákazník s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

7.5. Podnikatel odpovídá zákazníkovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena podnikatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl podnikatel.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7. Zákazník může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li zákazník podnikateli vadu oprávněně, doba pro vytčení vady Zboží neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat.

7.8. Má-li Zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Podnikatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.9. Podnikatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník Zboží koupil. K odstranění vady převezme podnikatel Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, podnikatel provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.10. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

 • podnikatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.9. OP,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
 • je z prohlášení podnikatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

7.11. Je-li vada Zboží nevýznamná, zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy (ve smyslu čl. 7.9. OP); má se za to, že vada Zboží není nevýznamná. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, podnikatel vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu zákazník prokáže, že Zboží odeslal.

7.12. Vadu lze vytknout podnikateli, u kterého Zboží bylo koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě podnikatele nebo v místě pro zákazníka bližším, zákazník vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je podnikatel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Podnikatel je povinen zákazníkovi vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.15. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.14. OP může zákazník od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.16. Podnikatel je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.17. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud podnikatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.18. Práva z odpovědnosti za vady zboží může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny podnikatele či písemně zásilkou adresovanou na adresu provozovny podnikatele či elektronickou poštou na adresu elektronické pošty podnikatele (viz údaje uvedené čl. 1.3. OP).

7.19. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 a 7.3. OP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

7.20. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 až 7.18. OP se nepoužijí u Zboží, jež je dodáváno zákazníkovi, jež není v postavení Spotřebitele a je tedy sám v postavení podnikatele. Záruka na takto dodané Zboží bude tomuto zákazníkovi poskytnuta jen tehdy, bude-li tato mezi podnikatelem a zákazníkem individuálně sjednána, jinak se žádná záruka na vady Zboží neposkytuje a podnikatel nese jen běžnou odpovědnost za vady dodaného Zboží mezi podnikateli, jež vyplývá z platných právních předpisů, a to především občanského zákoníku.

7.21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností podnikatele za vady upravuje reklamační řád podnikatele, kdy odchylná ustanovení reklamačního řádu mají přednost před ujednáními obsaženými v těchto OP, a to tehdy jedná-li se o Spotřebitele. Podnikatel či jiná osoba může zákazníkovi poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost, kdy podmínky jejího poskytnutí a její délka jsou obsaženy v reklamačním řádu.

Článek 8 – Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

8.2. Podnikatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje podnikatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v čl. 1.3. OP. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle podnikatel na elektronickou adresu zákazníka.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi podnikatelem a zákazníkem v postavení Spotřebitele ze Smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Podnikatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 9 - Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností podnikatele plní podnikatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, a to Zásad ochrany osobních údajů, jež jsou rovněž zveřejněny na jeho webových stránkách a jsou tak k dispozici zákazníkům.

Článek 10 - Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení podnikatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní podnikatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, a to Zásad ochrany osobních údajů, jež jsou rovněž zveřejněny na jeho webových stránkách a jsou tak k dispozici zákazníkům.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení zákazníka plní podnikatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, a to Zásad používání souborů cookies, jež jsou rovněž zveřejněny na jeho webových stránkách a jsou tak k dispozici zákazníkům.

Článek 11 – Doručování

11.1. Zákazníkovi může být může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Smlouva včetně OP je archivována podnikatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

12.5. Tyto OP jsou platné a nabývají účinnosti ode dne 1. 5. 2023.